РЕКЛАМА НА БЪЛГАРСКО ВИНО В СИНГАПУР, ТАЙЛАНД И ВИЕТНАМ

Рекламираме наше вино в Сингапур, Тайланд и Виетнам с близо 5 млн. лева

 

   Фонд „Земеделие” и Регионалната лозаро-винарска камара „Тракия” подписаха договор за прилагането на първия одобрен промоционален проект по мярка „Промоция в трети страни” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.
    Проектът „Мерки за промоция на европейски винарски региони и специфични регионални вина от България за целевите пазари на Сингапур, Тайланд и Виетнам” е със срок на изпълнение две години и бюджет от 4 958 286 лв. Програмата цели укрепване на имиджа и увеличаване на износа на вината със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско означение (ЗГО), както и укрепване на позицията на продуктите на съществуващите пазари на вина.
    Половината от бюджета на проекта се финансира от ЕС, 30% са от националния бюджет, а бенефициентът осигурява останалите 20%  от средствата.
    На финансово подпомагане по мярка „Промоция в трети страни” подлежат промоционални проекти, насочени към вина със защитено наименование за произход или географско указание или вината с означение на винения сорт лоза.
    По мярката могат да кандидатстват търговски дружества, кооперации, сдружения и междупрофесионални организации. Те могат да получат до 80% от реално извършените разходи по проекта. Единно заявление за подпомагане се подава в централното управление на ДФ „Земеделие” от 1 август до 1 април на съответната винарска година. Бюджетът по мярка „Промоция в трети страни” за винарската 2012/2013 година е в размер на 2 670 000 евро.
 
7  февруари 2013г.                                  ДФ   „Земеделие” - РА
http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-5-viono/